โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมโครงการ  IT Camp 15ก.พ.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมโครงการ IT Camp 15ก.พ.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาเรียนรู้คู่คิด...กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา