โลโก้เว็บไซต์ สอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้กับนักเรียนพุทธชินราชพิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้กับนักเรียนพุทธชินราชพิทยา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2245 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดกิจกรรมสอนการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะบริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านเคมี  ฟิสิกส์ ชีววิทยา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับนักเรียน ด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมและสร้างความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา