โลโก้เว็บไซต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย พลังงานทางเลือกและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์”   โดยมี ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร คณาจารย์และนักศึกษา  ได้รับเกียรติจากคุณรชตพล  มัญชุวงศ์  หัวหน้าแผนกความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสี  กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์  ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า  และ  คุณธรรมวัตร  ยันตะพลา  นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6  กองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์  ฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นวิทยากร  โดยมี คณาจารย์  และนักศึกษา  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  เข้าร่วมรับฟังจำนวน  80  คน   ณ  ห้องประชุม 16209  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    

          โอกาสนี้   ดร.โสภณา  สำราญ   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ “ค่ายดีเยี่ยม”  จากการนำเสนอโครงการ “เสริมสร้างพลังชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา” โดย อาจารย์วิทยา  พรหมพฤกษ์  หัวหน้าหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ  พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  และ หลักสูตรพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ภายในงาน  กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 10  เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน  2561  ที่ผ่านมา ณ โรงไฟฟ้าบางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา   เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่น ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา