โลโก้เว็บไซต์ การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย28พ.ย.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย28พ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยฯ
วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    จัดการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา