โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาโรงเรียนอนุบาลปริมา ศึกษาดูงาน เรื่อง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาโรงเรียนอนุบาลปริมา ศึกษาดูงาน เรื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1396 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผศ.จารวี  เลิกสายเพ็ง  หัวหน้าหลักสูตรประมง  สาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร  ให้ความรู้กับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปริมา ในโครงการ Project Approach  ระดับชั้นอนุบาล  ห้อง Squid   จำนวน 23 คน  ในกิจกรรมทัศนศึกษา เรื่อง "เต่า" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตของเต่าและตะพาบ  พร้อมทั้ง ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ณ   อาคารเรียนและปฏิบัติการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน  ในการทัศนศึกษา  ครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

 

ขอบคุณภาพจาก ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา