โลโก้เว็บไซต์ รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์   พร้อมด้วย   นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์  จากนายภัจจ์ งามสิทธิโชค  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก  เพื่อร่วมเป็นหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม”    เพื่อสดุดีพรเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน  และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70  ปี  จนเป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจาก UNESCO และ FAO  กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  เปนวันดินโลก (World Soil Day)  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้คุณค่าของดิน

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา