โลโก้เว็บไซต์ การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานฯ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 16208  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้านนาสัญจร)   โดยมีรองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  และคณาจารย์  เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  และร่วมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร  ต่อไป

 

ภาพ- อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา