โลโก้เว็บไซต์ โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 ตุลาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  29 ตุลาคม 2561  งานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดพิธีมอบ  “รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  และรางวัลนักวิจัยต้นกล้า ประจำปี 2560” ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย   เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

และ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัย  มีบุคลากรวิชาการและสายสนับสนุน  เข้ารับรางวัล  จำนวน  21  ท่าน   ซึ่งได้รับเกียรติจาก  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เป็นประธานการมอบรางวัล ครั้งนี้   ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  ได้แก่  ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนักวิจัยต้นกล้า 

ได้แก่              1.  ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน

                             2.  นางสาวอมิตตา  คล้ายทอง

                             3.  ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  ได้แก่  นางสาวเดือนแรม  แพ่งเกี่ยว

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนักวิจัยต้นกล้า 

ได้แก่              1.  นายบุญญฤทธิ์  วังงอน

                             2.  นายนิติกร  หลีชัย

                             3.  นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน์

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  ได้แก่  นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนักวิจัยต้นกล้า 

ได้แก่              1.  นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน

                             2.  นางสาวจรรยา  เกษวิทย์

                             3.  นายมนตรี  ธรรมพัฒนากุล

 

 

กองบริหารทรัพยากร

          ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยต้นกล้า  ได้แก่  นางสาวจุรีรัตน์  บทเรศ

 

สำนักงานบริหาร

ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  ได้แก่  นางศุภรากาญจน์  น้อยคง

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนักวิจัยต้นกล้า 

ได้แก่              1.  นางสาวอาภรณ์  นากุ

                             2.  นายวยุกร  เกตุน้อย

                             3.  นางสาวธัญรัตน์  จารี

กองการศึกษา

ผู้ที่ได้รับโล่ห์รางวัลนักวิจัยต้นแบบ  ได้แก่  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง

ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนักวิจัยต้นกล้า 

ได้แก่              1.  นางสุทิน  พึ่งทอง

                            2.  นางพรทิพย์  สัตยประกอบ

                             3.  นางสาวพีรยา  สอนอ้น

   

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา