โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star Contest 2018  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star Contest 2018

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 894 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29  สิงหาคม  2561  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมการประกวด RMUTL PLC Star Contest 2018 (ประกวด ดาว, เดือน, Miss Congeniality, Miss Queen, Miss Jumbo)  ตัวแทนนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   อีกทั้ง ยังกำหนดจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  “ราชมงคลสดใส  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”    กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดมินิคอนเสิร์ต โดยนักร้องรับเชิญ และนักร้องศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ณ   อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีอาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธาน

ผลการประกวดเดือน 

ชนะเลิศ  B3 น้องกล้า นายณัฎฐชนนท์ พิชญ์ชัยยะมงคลคณะวิศวกรรมศาสตร์

อันดับที่สอง  B1น้องนัท นายณัฐดนัย บุญถึง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

อันดับที่สาม  B2 น้องจอร์ด นายธีรภพ เทียนบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

ผลการประกวดดาว

ชนะเลิศ  G1 น้องออม นางสาวสุภัสสรา วงษ์อนุ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

อันดับที่สอง  G2 น้องเฟิร์น นางสาววรัญญา บุญกุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อันดับที่สาม  G3 น้องปลา นางสาวชลธิชา เรืองเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ผลการประกวด Miss Congeniality

ชนะเลิศ  C3 น้องข้าว นายเริงฤทธิ์ ศรีนวล  คณะวิศวกรรมศาสตร์

อันดับที่สอง  C1 น้องบาส นายจิรเมธ ดอนเรือนไพร   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 

ผลการประกวด Miss Queen  

ชนะเลิศ  Q2 น้องนุ้ย นายณัฐพล กล่ำบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผลการประกวด Miss Jumbo

ชนะเลิศ  J1 น้องมาร์คกี้ นายณัฐพงษ์ เอี่ยมสอาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

อันดับที่สอง  J2 น้องน๊อต นายบุญฤทธิ์ รัศมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

ภาพ- ศิริลักษณ์  เสน่หา  , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว-ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา