โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดการเสวนา ให้ความรู้เรื่อง “การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก  โอกาสและความพร้อม”   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดการเสวนา ให้ความรู้เรื่อง “การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก โอกาสและความพร้อม”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21  สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 – 13.00 น.   ที่เวทีเกษตรโดมที่ 1 ฝั่งศาลาประชาคม   ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก    ภายในงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรม  การแสดง  ชุด "ฟ้อนรำระบำบรรพ์ ขันดอกตระการตรู สู่สองแควแดนดินแห่งความสุข"   การอฺธิบายให้ความรู้โครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ   การเสวนา ให้ความรู้เรื่อง “การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก  โอกาสและความพร้อม”   โดย  คุณณฐกร  โซ่จินดามณี   เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและกรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ  คุณนคร  บัวผัน   ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพบ้านวังทับไทร  อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร    คุณชลธิชา  ฤทธิ์วันชัย   ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก   คุณพร้อง  ม่วงเนียม   ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงสีทองหนองแฝก  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก   โดยมี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกเป็น ผู้ดำเนินรายการการเสวนาดังกล่าว        การแนะนำและสาธิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงน้ำดอกไม้  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล  ถนอมวงค์  และ  ดร.สุริยาพร  นิพรรัมย์   อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    และ  เล่นเกมส์รับรางวัล  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต  การแปรรูป  การตลาดแนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก  การผลิตที่เชื่อมโยงต้นทาง  กลางทางและปลายทาง  ผลักดันนโยบายรัฐบาลตลาดนำการผลิตการซื้อขายสินค้าการเกษตรล่วงหน้า  มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง  บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก

ภาพ- ศิริลักษณ์  เสน่หา , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , อ.ธีร์วรา แสงอินทร์

ข่าว- ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา