โลโก้เว็บไซต์ งาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 17  สิงหาคม  2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัดงาน เปิดรั้วราชมงคลล้านนา  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561  “วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า  นวัตกรรมนำพา  ประเทศไทย 4.0” โดยมี  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก นายชัยลักษณ์  รักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง    นายอนุชิต โมรา  กำนันตำบลบ้านกร่าง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1  ,  5 ,และ 12  ร่วมพิธีเปิดงาน  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์   ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับทราบ     

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   กิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล    นิทรรศการจากหน่วยงานเอกชน   ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้สภาพโรงเรือน  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนนักศึกษา  จำนวน 14  รายการ  ได้แก่  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันเรียกชื่อสัตว์น้ำ   การแข่งขันจับปลา      การแข่งขันทำไก่อบฟาง     การแข่งขันจับสุกรการแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม       การแข่งขันจรวดขวดน้ำ  การแข่งขันสร้าวสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานด้วยไม้ไอศกรีม    การแข่งขันจัดแจกันดอกไม้  การแข่งขัน Spelling Bees ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       การแข่งขัน  Crosswords  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์    การแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์  และ การแข่งขันขับรถแทรกเตอร์ถอยเทรนเลอร์ ของชาวบ้านตำบลบ้านกร่าง  

         

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา