โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1040 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 สิงหาคม  2561  เวลา  20.00 น.   นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก  ณ เวทีเกษตรโดมที่ 1  ฝั่งศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในงาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว  ประจำปี 2561”

          พิธีบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของจังหวัดพิษณุโลก  ในการพัฒนากำลังคนด้านเกษตร พัฒนาปัจจัยการผลิต พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการ ทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว พัฒนากระบวนการจัดเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปขั้นต้น กลาง และสูง พัฒนากระบวนการและสร้างกลไกการตลาดภายในประเทศ และโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเพื่อการส่งออก ตลอดจนการร่วมกันวางรูปแบบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน นำร่องการจัดการการผลิตมะม่วง เพื่อการส่งออกในระยะเริ่มต้น หลังจากนั้น จะร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการพัฒนาที่จะนำสู่การพัฒนาตามแผนพัฒนาของประเทศ ภาค และจังหวัดที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคคล ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวสู่ความมั่นคงยั่งยืน สืบไป 

ภาพ – อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา