โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จากการสร้างร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ปีการศึกษา 2561  ในวันที่  16 กรกฎาคม 2561  รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ให้การต้อนรับ นายชัยลักษณ์ รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในกิจกรรมการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  3 หลักสูตร ได้แก่  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมอบ  จำนวน  33 คน  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้  จำนวน  28  คน   และ ช่างเชื่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  จำนวน  34 คน  รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด  95  คน  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับนักเรียนครั้งนี้    ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่ เกิดทักษะและความชำนาญในด้านวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนสามารถประกอบวิชาชีพ หรือนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา