โลโก้เว็บไซต์ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 4ก.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 4ก.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ  2561 โดยมีการบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา