โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1315 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561   ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง   รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  อ.กมลศักดิ์  รัตนวงษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คุณนารีรัตน์  ตั้งประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  และ คุณศศิธร  อภินันทโน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง     ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการทักษะวิชาชีพ โดยนำหลักการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความถนัดมาใช้ในการยกระดับการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถาบันทั้งสองแห่ง

          ดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะการสอนแบบ STEM  ให้กับคณะครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ที่สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา  ร่วมกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดใกล้เคียง   มีการพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะวิชาชีพ พัฒนานักเรียน   ระดับมัธยมศึกษาหรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา    ให้มีความสนใจในการศึกษาด้านวิชาชีพ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอน      ให้สอดคล้อง   กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้    ในศตวรรษที่ 21 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา