โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านา พิษณุโลก เป็นวิทยากรค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT   สำหรับนักเรียนในสังกัด สพม.39 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านา พิษณุโลก เป็นวิทยากรค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT สำหรับนักเรียนในสังกัด สพม.39

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 690 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คณะครู  และนักเรียน  ในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT   สำหรับนักเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยทีมงานอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกเป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น2 อาคารวิทยบริการและเทคนโลยีสารสนเทศ   ทั้งนี้ กิจกรรกมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์

 

ภาพ- คงกช  กาบจันทร์

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา