โลโก้เว็บไซต์ ค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT   สำหรับนักเรียนสังกัด สพม.39 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT สำหรับนักเรียนสังกัด สพม.39

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านา พิษณุโลก เป็นวิทยากรค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT สำหรับนักเรียนในสังกัด สพม.39
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา