โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรม “เสริมสร้างทีมงานให้ปัง พัฒนาสายสัมพันธ์ให้เป็น” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรม “เสริมสร้างทีมงานให้ปัง พัฒนาสายสัมพันธ์ให้เป็น”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1078 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 พฤษภาคม  2561  อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด  โครงการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างทีมงานให้ปัง พัฒนาสายสัมพันธ์ให้เป็น”   จัดขึ้นโดยนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1.4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ซึ่งเป็นการปฏิบัติการในการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองในด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ และร่วมมือกันทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ   ทั้งนี้  เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน ต่อไป  กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากก คุณชัชวาล กุลสุวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  40  คน  ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี 

 

         

ภาพ-นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1.4 สาขาการจัดการ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา