โลโก้เว็บไซต์ การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1573 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง  คณาจารย์  และ นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด โครงการ“การปลูกข้าวแปลงสาธิต ข้าวนาหยอดอินทรีย์” การใช้พื้นที่แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกเพื่อสร้างอาหารชุมชน การปลูกข้าวนาหยอดอินทรีย์ กลุ่มผลอตข้าวอินทรีย์  โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุปผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน   ซึ่งมีการสาธิตการทำข้าวนาหยอดอินทรีย์  โดยใช้พันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ประทุมธานี1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  โดยมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ "พิษณุโลกเมืองอาหารปลอดภัย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภพา(สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรม โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น โดยการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น ในการทำให้เกิดระบบอาหารชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา