โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง       กำหนดจัดโครงการ “ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  11  ประจำปี 2561   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์  พนักงาน  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นักศึกษา  รวมทั้ง ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง    ผู้ใหญ่บ้าน   และประชาชน ตำบลบ้านกร่าง เข้าร่วมพิธี

    กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ  มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  เดินไปตามถนน  เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกร่าง  ระยะทาง  ประมาณ   5  กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    โดยเสด็จเป็นพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย    อีกทั้ง  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ออกกำลังกาย  ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

         

 

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม ,อ.ธีร์วรา แสงอินทร์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา