โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561   ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  และ ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์  หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561  ซึ่งในพิธีบวงสรวง ได้มีบัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดงานร่วมงานพิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

         

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา