โลโก้เว็บไซต์ เกษตรกรชุมแสง จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เกษตรกรชุมแสง จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1973 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ผศ.บุญเจิด กาญจนา อาจารย์ประจำหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  นายทนงศักดิ์  ดีใจ นักวิชาการเกษตรและผู้ดูแลโรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรแนะนำการสีข้าว ให้กับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโรงสีชุมชนอำเภอชุมแสง จ.นครนวรรค์  จำนวน  32  คน  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่สากล ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและศึกษาดูงานเครือข่ายโรงสีชุมชนระดับอำเภอ

          จากนั้น  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา  อาจารย์ประจำหลักสูตรพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำคณะเกษตรกรชม โรงเรือนปลูกเมล่อน  พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแล และการเพาะปลูกเมล่อน

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา