โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง   อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  อ.สุรีย์รัตน์  บัวชื่น   อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ   อ. บุญญฤทธิ์ วังงอน   และ นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม ต. ท่าช้าง อ. พรมพิราม จ. พิษณุโลก  ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชาวบ้านชุมชนนาขุม  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ขึ้นภายในวัดนาขุม ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง   จากแหล่งอื่น ๆ  เช่น ฟืน ถ่าน น้ำมัน แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า   ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง

ภาพ-อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา