โลโก้เว็บไซต์ เกษตรกรดูโรงสีข้าว2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เกษตรกรดูโรงสีข้าว2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาเกษตรกรชุมแสง จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ผศ.บุญเจิด กาญจนา อาจารย์ประจำหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  นายทนงศักดิ์  ดีใจ นักวิชาการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา