โลโก้เว็บไซต์ บ.น้ำตาลพิษณุโลก ลงพื้นที่ปลูกอ้อย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บ.น้ำตาลพิษณุโลก ลงพื้นที่ปลูกอ้อย ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพื่อนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 ตุลาคม  2560  ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ทัตสัณฑ์ชัย ตรีสัตย์ ที่ปรึกษากรรมการบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  นายอุดม กิมเฮ็ง หัวหน้าส่วนอาวุโส  และทีมชาวไร่โครงการนิมิตใหม่โมเดล  ในกิจกรรมการลงพื้นที่ปลูกอ้อย ณ แปลงสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 20 ไร่  พร้อมทั้ง แนะนำการใช้รถไถในขั้นตอนการเตรียมดิน 6 ขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาพืชศาสตร์  ได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง  พร้อมทั้ง  คณาจารย์ได้ศึกษาด้านงานวิจัย 

          จากการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ในการให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ   อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   การวิจัยและพัฒนา  การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม   และวิชาการสาขาอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการร่วมมือดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ในการสร้างบุคลากร  บัณฑิต นักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล  และอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อง                    โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน  การฝึกอบรม  การฝึกงาน/สหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด

           

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา