โลโก้เว็บไซต์ กาแฟยามเช้า ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กาแฟยามเช้า ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1045 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานใน “กิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายประพฤติ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และ ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
โอกาสนี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบป้ายการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ 
ภายในพิธีเปิด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เรียนเชิญ พลเอก ดร.ทิวพันธุ์ ประธานพัฒนาสี่แยกอินโดจีน กล่าวให้ความรู้ในเรื่อง “พิษณุโลก 4.0” กับผู้ร่วมงานได้รับทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม เนื่องจากทุกภาคส่วนเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ภาพ-ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา