โลโก้เว็บไซต์ เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 19 พฤษภาคม  2559   ที่ห้อง อยุธยา  โรงแรมท๊อปแลนด์  จ.พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พิษณุโลก  กำหนดเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 (ภาคเหนือตอนล่าง) โดยได้รับเกียรติ  ฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  โดยมี  คุณวชิระ  แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย  ดร.ทินกร  ทาตระกูล   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ์  และเพชรบูรณ์   และ  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปี 2558  จำนวน 200 คน

    โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up) ระหว่าง (สสว)  กับ (ธพว.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นั้น ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่มดำเนินธุรกิจ (Start-Up)จำนวน 10‚000 ราย ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2561 ซึ่ง สสว.บูรณาการความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดกลางสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคตก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

    ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   กล่าวว่า “ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นั้นจะเริ่มดำเนินการส่วนภาคเหนือซึ่งจะแบ่งออกเป็นเขตภาคเหนือตอนบนจำนวน 1‚200 รายและภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 800 ราย  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เปิดรับจำนวน  500  ราย ซึ่งรองรับผู้สนใจจาก 4 จังหวัด  ได้แก่  พิษณุโลก  สุโขทัย อุตรดิตถ์  และเพชรบูรณ์  มีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือน มีนาคม – เดือนธันวาคม  2559  เน้นกลุ่มเป้าหมายเน้นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษา และกลุ่ม SME ที่เริ่มทำกิจการได้ไม่เกิน 3 ปี โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสนับสนุนทางด้านการเงินแบบครบวงจร ”   

    โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) นี้ สสว.จะเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคเกษตรแปรรูป รวมถึงผู้ประกอบการในทุกๆ วงจรธุรกิจ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจประเทศให้กระจายตัวเพื่อสร้างฐานรายได้ให้สูงขึ้นอย่างมั่นคงและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมทางด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพ สามารถช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำแนวคิดและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา มาสร้างให้เป็นสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ได้ ส่วน SME BANK จะเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงทางการเงิน ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยการให้สินเชื่อหรือร่วมลงทุน และการหาช่องทางการตลาดให้  โดยจะพยายามจูงใจผู้ประกอบการใหม่ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเป็นสมาชิกของ สสว.   

    ทั้งนี้ SME ที่เกิดใหม่มีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อ  SME BANK และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า 120 สมาคม ในทุกสาขาทั่วประเทศนั้น จะมีส่วนร่วมในการคัดคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ เมื่อจบหลักสูตรการบ่มเพาะ พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการแล้ว สมาชิกของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นนักธุรกิจมืออาชีพจะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ พร้อมทั้งจะทำหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ด้วย  

โดยมีหลักฐานการสมัคร ดังนี้

ใบสมัคร (กรอกโดยละเอียด)

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

แผนธุรกิจที่ชัดเจน และ Project Summary  (กรอกโดยละเอียด) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ประวัติส่วนตัว (Resume) และใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ www.plc.rmutl.ac.th

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 -5529 -8438 

Line ID : 0850502107

Facebook : Start Up Rmutl Plc

สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  คลิก1   คลิก2   คลิก3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา