โลโก้เว็บไซต์ เจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 533 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  อบต.ตำบลบ้านกร่าง  และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกร่าง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า โดยมีหัวหน้าส่วน                       ราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

    เมื่อเวลา 07.30 น. วันอังคารที่  22 มีนาคม  2559    ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ   ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง     นายอนุชิต  โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง   คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก     และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนของจังหวัด เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ซึ่งในการจัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

    นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟ ยามเช้า ของจังหวัดพิษณุโลก นับเป็นการประสานภารกิจแบบไม่เป็นทางการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และใกล้ชิด ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการที่จะผลักดันให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและทั่วถึงยิ่งขึ้น สามารถลดความขัดแย้งและประสานประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา