โลโก้เว็บไซต์ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 3822 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานันท์  แสนโภชน์ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ และอาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา