โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลพิษณุโลก มุ่งส่งเสริมการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องข้าวเพื่อสุขภาพของชุมชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลพิษณุโลก มุ่งส่งเสริมการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องข้าวเพื่อสุขภาพของชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือ ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องข้าว เพื่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ในนักศึกษา และชุมชนภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ กำหนดยุทธศาสตร์. การเผยแพร่รวมทั้งทิศทางในการวิจัยเฉพาะด้านข้าวของมหาวิทยาลัยฯ ให้ถูกต้อง ครบวงจร และได้ประโยชน์สูงสุด 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา