โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิด“โรงสีข้าวนำยุทธ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวเพื่อสุขภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเปิด“โรงสีข้าวนำยุทธ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานพิธีเปิด “โรงสีข้าวนำยุทธ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพ” โดยมี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมงาน
โรงสีข้าวดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การเกษตรปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่การผลิต เก็บเกี่ยว การสีข้าวเปลือกและ การอบข้าว จึงได้จัดสร้างโรงสีข้าวชุมชนขึ้น แนวทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เป็นแหล่งการเรียนการสอนที่เน้นการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย การบริการวิชาการ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพันธะกิจหลักของสถาบัน และตามแนวนโยบาย โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้าวอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวเพื่อสุขภาพได้อย่างแน่นอน 

ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่หา,สุภภณ พลอยอิ่ม , ศรัญญา งามกระบวน 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา