โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 กรกฎาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 831 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีการประชุมสภ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 95(6/2559) ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม พร้อมได้รับเกียรติจาก นายธนากร อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและนำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และงานจังหวัด อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม หลายท่าน อาทิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน , ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก , นายบรรจง ดีเหลือ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันปรึกษาหารือ และนำข้อเสนอแนะที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับใช้ในการดำเนินงานบริหารงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้สภาพโรงเรือน พร้อมรับฟังการบรรยายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ งานฟาร์ม ศูนย์ปฏิบัติการกลางตรวจวิเคราะห์ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์ภาษา และ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ภาพ – ศิริลักษณ์ เสน่หา , สุภภณ พลอยอิ่ม , ศรัญญา งามกระบวน 
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา