โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา  17.00 น.  สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีกิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 5 ประเภท ประกอบด้วย   XO หรรษา  (ทีมผสม 5 คน)   กีฬาวิ่งกระสอบ  (ชาย – หญิง)กีฬาเรือบกไม้ไผ่  (ชาย – หญิง) กีฬาวิ่งเปรี้ยวลูกข่าง  (ทีมชุด) และ ชักกะเย่อ  (ชาย – หญิง)   ทั้งนี้  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ (บ้านกร่างรุ่นที่ 56)   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  สังคม  กิจกรรมนันทนาการ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  และเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความรักความสามัคคี  ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ     ภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  เป็นประธานเปิดงาน  ณ  สนามฟุตบอล1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

ภาพ- ศุภกร ดีหนู ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภานักศึกษา(นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา