โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพ  โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  สหวิทยาเขตเอกาทศรถ   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพ โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) สหวิทยาเขตเอกาทศรถ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 897 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (13 มี.ค.2562)  ที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ทีมงานอาจารย์และพนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมสืบสานทักษะอาชีพ  โดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)  สหวิทยาเขตเอกาทศรถ  ดำเนินการจัดขึ้น  โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ 

  1. การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (ปลากัด)   โดย นายสุภภณ  พลอยอิ่ม  อาจารย์หลักสูตรประมง 
  2. การทำดินสำหรับปลูกต้นไม้  โดย นางสาวสุรีย์รัตน์  บัวชื่น  อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์
  3. การผูก-จับผ้า  โดย นายวยุกร  เกตุน้อย  และ นายณัฐวัฒน์  ด้วงฉุน 

          ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะและศักยภาพทางการสอนด้านอาชีพเสริม ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่มของโรงเรียนวังทองพิทยาคม 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา