โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  13  มีนาคม  2562  นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีระดับชั้น บธบ.3.6 A  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่   ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี คณาจารย์และ นักศึกษา  เข้าร่วมอบรม จำนวน  80 คน   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่  เพิ่มพูนทักษะให้แก่นักศึกษา ซึ่งสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้ไปต่อยอดการประกอบธุรกิจในอนาคต   สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบัน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก   ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา และคุณประกาศิต บุญรัตน์   เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรม  ครั้งนี้  

ขอบคุณภาพจาก  ดร.กาญจนา ทวินันท์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา