โลโก้เว็บไซต์ การสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่13มี.ค.2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่13มี.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่
วันที่  13  มีนาคม  2562  นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีระดับชั้น บธบ.3.6 A  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา