โลโก้เว็บไซต์ โครงการเดินการกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการเดินการกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 902 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน    จัดโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  12  ประจำปี 2562   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     โดยมี  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธาน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์  พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    รวมทั้งได้รับเกียรติจาก  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง    หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง    ผู้ใหญ่บ้าน  บุคลากรจากโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  และประชาชน  ตำบลบ้านกร่าง เข้าร่วมพิธี     โครงการเดินการกุศลครั้งนี้   มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  เดินเข้าสู่ภายในชุมชนตำบลบ้านกร่าง  รวมระยะทาง  5  กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย    อีกทั้ง  ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ออกกำลังกาย  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์   โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ มีการจับสลากรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี

         

 

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา , อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม  , อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์  , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา