โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม  1  อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการแบบ (Conference)  จาก ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   โดย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์  ธีรสรณ์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมในงานวิชาการและการลอกเลียนผลงาน”     รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย (สกว.)  บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่มี Impact factor สูง”  ซึ่งโครงการครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาของการลอกเลียนผลงานทางวิชาการให้กับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่เชียงใหม่  ลำปาง เชียงราย  ตาก น่าน และพิษณุโลก     

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา