โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาขนมไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาขนมไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่   6 มีนาคม 2562   เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาขนมไทย ณ ลานกิจกรรมอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ซึ่งได้รับเกียรติจาก    ผศ.กานต์ธีรา โพธิ์ปาน รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานเปิดงาน

          โครงการครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และสาธิตการทำข้าวต้มมัดและขนมชั้น ให้แก่นักศึกษาอันจะเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต และภาษาและวัฒนธรรมไทย      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับขนมไทย   และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาขนมไทย  อันจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาขนมไทย ให้คงอยู่สืบไป

 

ภาพ/ข่าว – อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา