โลโก้เว็บไซต์ จัดการอบรมรุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จัดการอบรมรุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2559 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จัดการอบรมรุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

 

          วันที่ 22 มิถุนายน 2559  ที่โรงแรมฟรายเดย์  จ.อุตรดิตถ์  ทีมงานคณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดการอบรมเบื้องต้น  รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2559 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ SMEs โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน  มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 

          โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย   เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดกลางสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคตก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน   

 

ภาพ-พัชรินทร์ หวานเสียง

ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา