โลโก้เว็บไซต์ จัดการอบรมรุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จัดการอบรมรุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา