โลโก้เว็บไซต์ 20ธค64คารวะผู้ว่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

20ธค64คารวะผู้ว่า

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนารักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 20  ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายรณชัย  จิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา