โลโก้เว็บไซต์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20  ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายรณชัย  จิตรวิเศษ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และ นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง หารือในการเป็นส่วนสนับสนุนงานด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนบน  ประกอบด้วยส่วนราชการ ที่รวมกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย  จำนวน 6 แห่ง ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เขตภาคเหนือ   อีก 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่เชียงราย  พื้นที่ลำปาง พื้นที่น่าน   พื้นที่ตาก   และ  พื้นที่พิษณุโลก   มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ภายใต้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและชุมชนเป็นฐาน และเชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานา พิษณุโลก   มีคณาจารย์ และนักศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  ด้านเกษตรปลอดภัย  ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่พิษณุโลก  ที่พร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนับสนุน ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการวางแผน เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และบุคลากร ในการบูรณาการความรู้   เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา