โลโก้เว็บไซต์ 19ส.ค.64MOUรับแรงงาน9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

19ส.ค.64MOUรับแรงงาน9

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก บันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐาน  การประเมินความรู้ความสามารถและการแข่งขันฝีมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา