โลโก้เว็บไซต์ 16มี.ค.63เสนองานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

16มี.ค.63เสนองานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา



การประชุมนำเสนอ “ข้อเสนอโครงการวิจัย Hands-on ประจำปี 2563”
วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก  เป็นประธาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา