โลโก้เว็บไซต์ 6มี.ค.63พิธีปัจฉิม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

6มี.ค.63พิธีปัจฉิม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 6 มีนาคม 2563  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา