โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1909 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2563  ที่อาคารอเนกประสงค์  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก  โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมจำนวน  397  คน  นอกจากนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม นักกีฬายอดเยี่ยม  ดีเด่น  ผู้นำนักศึกษา ผู้ที่มีผลงานด้านกิจกรรม ด้านกีฬา และด้านวิชาการ    ได้รับเกียรติจากคุณสำเนาว์ พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง กล่าวแสดงความยินดี     การบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านวิชาชีพ  โดยว่าที่ ร.ต.ธาริน  อยู่ครอบ  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร  พิธีอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวความรู้สึก และคำอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มอบพานพุ่มแด่ผู้แทนคณาจารย์ และพิธีผูกข้อมือกับผู้แทนนักศึกษา    จากนั้น ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ประธานในพิธีกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาภายในงาน ดังกล่าว    คณาจารย์ผู้ร่วมพิธีผูกข้อมือให้นักศึกษา  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

         

 

ภาพ - ศิริลักษณ์ เสน่หา  , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม  , อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ , อ.นิติกร  หลีชัย ,อ.พินิจ บุญเอี่ยม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา