โลโก้เว็บไซต์ งานรดน้ำขอพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานรดน้ำขอพร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนางานรดน้ำไหว้ขอพรคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส
          วันที่  22 เมษายน  2559   ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา