โลโก้เว็บไซต์ บริการวิชาการ รร.พุทธ26พ.ย62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริการวิชาการ รร.พุทธ26พ.ย62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามอบความรู้เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน  2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาศิลปศาสตร์   มหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา