โลโก้เว็บไซต์ มอบความรู้เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบความรู้เสริมสร้างทักษะให้นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1779 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน  2562  ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะบริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านเคมี  ฟิสิกส์ ชีววิทยา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้กับนักเรียน ด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมและสร้างความชำนาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ศิลปศาสตร์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไป 

 

 งานประชาสัมพันธ์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก – รายงาน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา